ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2008/2009

1.Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie.

2. Datę zgłaszania kandydatów oraz datę wyborów wyznaczają Opiekunowie SU.

3. Prawo wybierania władz SU ma każdy uczeń klas IV-VI SP 1 w Gorzowie Wlkp. oraz nauczyciele w niej uczący.

4.Do władz SU może być wybrany uczeń, który otrzymał poparcie swojego zespołu klasowego, tj. został wybrany przez swój zespół klasowy.

5.Uczeń wybrany przez zespół klasowy nazywany jest kandydatem. Każdy zespół klasowy może zgłosić maksymalnie 3 kandydatów.

6.Kandydat do władz SU zgłasza pisemną zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do 23 września 2008 roku na kandydowanie do władz SU.

7.Kampania wyborcza trwa w roku szkolnym 2008/2009 od 24.09-29.09, a ustaje w przededniu wyborów.

8.W czasie kampanii wyborczej obowiązują zasady fair play - nie wolno ośmieszać i krytykować kontrkandydatów.

9. Komisja wyborcza składa się z 4 osób- przewodniczącego i 3 członków. Skład komisji wyborczej to: opiekun samorządu oraz przewodniczący klas IV-VI.

10. Komisja wyborcza pracuje w dniu wyborów, tj. 30 września 2008 r. w miejscu zwanym lokalem wyborczym, wyznaczonym przez opiekuna SU.

11. Komisja wyborcza pracuje na tych samych prawach, co pozostali uczniowie.

12 Wyniki wyborów zostaną ogłoszone do dnia 1 października 2008r. w formie plakatu informacyjnego umieszczonego na drzwiach lokalu wyborczego. Uczniowie, którzy wejdą w skład władz samorządu zostaną przedstawieni na najbliższym apelu szkolnym.

13. Uczniowie zwani dalej wyborcami będą głosować według osobnego harmonogramu w dniu 30 września 2008 r.. Po głosowaniu lokal wyborczy zostanie zamknięty, a komisja wyborcza przystąpi do opracowania wyników.

14. Każdy wyborca może głosować tylko raz, komisja wyborcza może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania.

15. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej.

16. Wyborca otrzymuje kartkę, na której umieszczone będą nazwiska wszystkich zgłoszonych w odpowiednim czasie kandydatów. Wyborca głosuje poprzez umieszczenie oznaczenia w kratce przy nazwisku kandydata. Wyborca może postawić 1 oznaczenie przy nazwiskach kandydatów do władz samorządu. Jeżeli na karcie do głosowania będzie więcej niż jedno oznaczenia lub karta będzie bez jakichkolwiek oznaczeń- głos uznaje się za nieważny.

17.Przewodniczącym samorządu zostanie uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów, a jego zastępcą uczeń, który otrzyma drugą, co do ilości liczbę głosów.