Rzecznik Praw Uczniów

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych".

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

1.      Konwencja o Prawach Dziecka 1989 r.

2.       [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

3.       Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

4.       O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

7.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

9.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

1.       Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2.       Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.

3.       Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.

4.       Propagowanie praw ucznia w szkole.

5.       Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.

6.       Świadczenie pomocy uczniom ( jak korzystać z praw i szanować prawa innych ).

7.       Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

8.       Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.

9.       Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.

10.   Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.

11.   Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

12.   Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia

1.       Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.

2.       Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.

3.       Współpraca z  osobami działającymi na rzecz dziecka (np. dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim ).

4.       Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

5.       Upowszechnienie „Skrzynki próśb, życzeń i marzeń”.

Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

1.       Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.

2.       Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

3.       Działa wg ustalonego trybu postępowania.

4.       Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych

1.       Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2.       Podjęcie mediacji ze stronami.

3.       W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, Rady Pedagogicznej.

4.       Ostateczna decyzja dotyczącą konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

1.       Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.

2.       Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.

3.       Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

4.       Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

5.       Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.

6.       Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

7.       Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

8.       Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

9.       Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

Tryb wybierania Rzecznika Praw Ucznia
Rzecznika wybierają uczniowie klas IV – VI w tajnym głosowaniu na okres roku podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci na rzecznika zgłaszani są przez  Radę Pedagogiczną. Powyższy regulamin realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp.