Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp..

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:2008-02-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. dla strony szkolajedynka.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa szkolajedynka.edu.pl spełnia wymagania w 100%.

 

  •  

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 grudnia 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki

– ustawienie wysokiego kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Piątkowska, Marta Szymkiewicz, sp1@edu.gorzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 7 22 64 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. mieści się ul. Dąbrowskiego 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. w Gorzowie Wlkp. dysponuje również toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności parkingu:

Samochodem można zaparkować pod samym wejściem do budynku od strony boiska szkolnego.  

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. w tekście łatwym do czytania,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. w Gorzowie Wlkp. nie posiada tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym:

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.