Rzecznik Praw Uczniów

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych".

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka 1989 r.
 2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
 3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
 4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA

  Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 10.  

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
 2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.
 3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
 4. Propagowanie praw ucznia w szkole.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 6. Świadczenie pomocy uczniom ( jak korzystać z praw i szanować prawa innych ).
 7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.
 8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 10. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
 11. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 12. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia

 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z osobami działającymi na rzecz dziecka (np. dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim ).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.
 5. Upowszechnienie „Skrzynki próśb, życzeń i marzeń”.

Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.
 4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 4. Ostateczna decyzja dotyczącą konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

 1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.
 6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
 7. Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 8. Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 9. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

Tryb wybierania Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznika wybierają uczniowie klas IV – VI w tajnym głosowaniu na okres roku podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci na rzecznika zgłaszani są przez Radę Pedagogiczną. Powyższy regulamin realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp.